اعضای کمیسیون

جناب وکیل عبدالصمد خرمشاهی

رییس کمیسیون

رابط کمیته فوتسال

جناب وکیل محسن بزرگی

نایب رییس اول کمیسیون

سرپرست کمیته گردشگری ورزشی

جناب وکیل سید سجاد سلیمی

نایب رییس دوم کمیسیون

جناب وکیل مهدی خواجه وند سریوی

عضو کمیسیون

جناب وکیل محمد بزرگ پناه

عضو کمیسیون

سرکار خانم وکیل مهشید خلوتی

عضو کمیسیون

رابط کمیته کوهنوردی و سرپرست کمیته های ورزشهای همگانی و دوچرخه سواری

جناب وکیل داود کاسه گر محمدی

عضو کمیسیون

سرکار خانم وکیل نفیسه سادات کرانی زاده

عضو کمیسیون

جناب وکیل ایرج مجدی نسب

عضو کمیسیون

سرکار خانم وکیل سمیرا محمدی

عضو کمیسیون

رابط کمیته های بدنسازی و شنا

جناب وکیل سید مهدی محمدیان ماسوله

عضو کمیسیون

رابط کمیته های فوتبال و پینگ پنگ